Zintegrowany System Bezpieczeństwa na Uczelni.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Żmija w 7 listopada 2008 roku, dbając o bezpieczeństwo Uczelni podpisał porozumienie z Komenda Miejską Policji w Krakowie. Co zaowocowało szeregiem zdarzeń wpływających na poprawę bezpieczeństwa studentów naszej Uczelni.

Pierwszym krokiem było przeprowadzenie szkolenia dla studentów pierwszego roku. Spotkania  z  Policją Krakowską odbyły się na wszystkich Wydziałach naszej Uczelni i miały na celu zapoznanie studentów z problemami i zagrożeniami na jakie mogą napotkać na Uczelni jak i w samym mieście Krakowie. Co w perspektywie dalszych 5-cio letnich studiów uchroni ich przed zagrożeniami i problemami różnego rodzaju przestępstw. Podkreślić trzeba że zajęcia odbywały się w sposób bardzo profesjonalny i poruszały tematy najbardziej aktualne takie jak: odpowiednie korzystanie z bankomatów i kart płatniczych, unikanie  miejsc najbardziej niebezpiecznych w Krakowie, świadomość problemu związanego z narkotykami i tzw. „ pigułki gwałtu” oraz zachowanie w momencie zagrożenia życia  i mienia jaki cała procedura powiadamiania odpowiednich służb po dokonaniu przestępstwa lub wykroczenia.

W sam projekt bardzo zaangażowali się sami studenci i to dzięki nim Uczelnia mogła dostrzec wiele problemów i zagrożeń które wcześniej nie były nam znane. Przy pomocy Pracowników naukowych Pani dr. Magdaleny Kowalskiej i Pani dr. Wioletty Knapik  z Zakładu Socjologii i Rozwoju Wsi, Instytutu Ekonomiczno Społecznego pod kierownictwem dr hab. inż. Andrzeja Kotali prof. UR. Sporządzono ankiety na temat bezpieczeństwa dla studentów I, IV i V roku wszystkich Wydziałów, i to dzięki tym ankietą i wynikom w nich przedstawionych można było poznać subiektywne oceny i poczucie bezpieczeństwa studentów, określenie z jakiego rodzaju przestępstwami, wykroczeniami czy problemami (np. komunikacyjnymi) zetknęli się oni na terenie Uczelni lub w jej okolicy, a także jakie działania zdaniem badanych osób powinny zostać podjęte aby czuły się one bezpieczniej w obiektach UR. Przeważająca większość studentów oceniła stan bezpieczeństwa w obiektach Uniwersytetu Rolniczego na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Respondenci odnosząc się do subiektywnego poczucia bezpieczeństwa pozytywnie ocenili swoją Uczelnię, a większość ankietowanych nigdy nie znalazła się w sytuacji, w której ich poczucie bezpieczeństwa było zagrożone. Natomiast sami studenci wskazali problemy  i zagrożenia nad którymi należy się zastanowić i podjąć odpowiednie kroki i działania. Co w dalszej perspektywie zaowocowało podpisaniem kolejnego porozumienia w sprawie: „Współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”. Odbyło się to w obecności JM Rektora prof. dr hab. inż. Janusz Żmija,  Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. mgr Wacława Orlickiego, nadkomisarz Małgorzaty Ciesielskiej z Komendy Miejskiej Policji, Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sadego, Kanclerza Uniwersytetu Rolniczego mgr inż. Krzysztofa Ziółkowskiego oraz przedstawicieli samorządu studenckiego UR w dniu 30 października 2009 roku.

Należy dodać że  w okresie października i listopada odbyły się kolejne szkolenia dla studentów I roku Uniwersytetu Rolniczego z zakresu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, co jak w poprzednim roku miało zwrócić uwagę studentów na problemy i zagrożenia wynikające z studiowaniem na Uczelni i samym mieście Krakowie.

Kolejnym krokiem poprawy bezpieczeństwa studentów było spotkanie w Klubie Akademickim „ Arka” w dniu 26 listopada 2009 roku na którym pod patronatem  Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sadego i Kanclerza Uniwersytetu Rolniczego mgr inż. Krzysztofa Ziółkowskiego, zaproszono przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Straży Miejskiej, MPK, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Przedstawiono wyniki badań ankietowych naszych studentów i zaproszenie do dalszej współpracy w celu  poprawienia warunków bezpieczeństwa naszych studentów. Miejmy nadzieje że dalsza ścisła współpraca z powyżej wymienionymi instytucjami w znacznym stopniu poprawi poziom i bezpieczeństwo studiowania na naszej Uczelni.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie